EN FR

Privacy

Background

PortWatch is het anonieme federale meldpunt voor verdachte situaties in en rond de Belgische havens. Voor PortWatch is de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. In deze privacy policy wordt u op een heldere en transparante manier geïnformeerd over welke gegevens worden verzameld en hoe er daarmee wordt omgegaan. Wij doen er alles aan om uw privacy verzekeren daarom springen we ook uiterst gevoelig om met uw gegevens.

Bij PortWatch is anonimiteit het sleutelwoord. Het is belangrijk dat iedereen in alle veiligheid iets verdachts kan melden. Door het mogelijk te maken om meldingen anoniem, eenvoudig en veilig via het meldformulier te versturen, hopen we de drempel voor het maken van een melding te verlagen.

Het meldpunt is een samenwerking tussen het Directoraat-Generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Federale Gerechtelijke Politie. De meldingen worden automatisch en onmiddellijk overgemaakt aan de Federale Gerechtelijke Politie. De Cel Maritieme Beveiliging[1] van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft beperkt toegang tot de statistische data om de efficiëntie en doelgerichtheid van het meldpunt te kunnen opvolgen. Indien u dat wenst kan u in het meldformulier aangeven dat de Federale Gerechtelijke Politie met u contact mag opnemen. Dat kan alleen maar als u daar zelf voor kiest, en dus uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres invult. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.


[1] De Cel Maritieme Beveiliging, een onderdeel van DG Scheepvaart, speelt een centrale preventie rol bij de bescherming van de Belgische maritieme sector. Dat omhelst zowel de beveiliging van internationale handel als de beveiliging van Belgische schepen, havens, de Noordzee en infrastructuurwerken in de Noordzee.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

Als u via PortWatch.be een anonieme melding maakt, worden er geen persoonsgegevens gevraagd noch vereist. In het geval dat u wilt dat de Federale Gerechtelijke Politie u kan contacteren in verband met uw melding, kan u uw contactgegevens achterlaten in het meldformulier. U kan zelf kiezen welke contactgegevens u doorgeeft: uw e-mailadres, uw telefoonnummer of allebei. Wanneer u een foto of bestand toevoegt aan uw melding wordt de meta- en locatiedata (bijvoorbeeld de locatie van de foto of het type fototoestel/ type GSM of smartphone) van uw foto, video of gedeelde bestand niet geregistreerd. Ook op dat vlak wordt uw anonimiteit gegarandeerd.

Hoe worden de gegevens verwerkt?

De meldingen worden automatisch op een geëncrypteerde manier overgemaakt aan de Federale Gerechtelijke Politie. Zij staan in voor de concrete verwerking en opvolging van de melding. De Cel Maritieme Beveiliging verwerkt enkel gegevens over het gebruik van de website en om toekomstige verbetering aan het platform mogelijk te maken. De website van PortWatch fungeert met andere woorden als doorgeefluik. Enkel de Federale Gerechtelijke Politie verwerkt de gegevens die u invult in het meldformulier. Via deze link kan u de privacyverklaring van de politie raadplegen. De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is artikel 6.1.a uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is het artikel waarbij de verwerking als rechtmatig wordt aanzien als de persoon vrijwillig zijn gegevens geeft.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?

De door u vrijwillig en expliciet doorgegeven persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt om u te contacteren indien de Federale Gerechtelijke Politie verder contact met u zou willen opnemen in verband met de melding die u deed via het meldformulier.

Verstrekking aan derden

Alle gegevens die u invult in het meldformulier worden rechtstreeks overgemaakt aan de Federale Gerechtelijke Politie. De FOD Mobiliteit en Vervoer, specifiek de Cel Maritieme Beveiliging, gebruikt de data slechts op een zeer beperkte schaal om de website te onderhouden en te verbeteren naar de toekomst toe. De gegevens worden ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Bewaartermijn

De inhoud van het ingevulde meldformulier wordt automatisch doorgegeven aan de Federale Gerechtelijke Politie. De politie bewaart de verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens tot maximaal 1 jaar na de melding tenzij de gegevens gebruikt worden in een gerechtelijk onderzoek. De gegevens worden bewaard tot het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek.

Beveiliging

De PortWatch-website werd voorzien van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.
Uit respect voor uw privacy en in het belang van uw online veiligheid is deze site is een zogeheten HTTPS-site. Dat betekent dat alle communicatie versleuteld wordt. Wanneer u bijvoorbeeld persoonlijke gegevens invoert in het formulier, beschermt HTTPS deze gegevens zodat niemand kan ‘meekijken’.

Rechten

De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen via de politie.

Beroepsmogelijkheden

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in rechte in te stellen als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

U kunt uw klacht indienen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Verder contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Iets verdacht gezien?
Laat je horen!

Peeping Tom
Peeping Tom
Background